PL TR EN
powrót
Stabilizacja gruntu przy pomocy środka jonowymiennego
Zastosowanie
  • w podbudowach dróg, placów, parkingów
  • w recyklingu dróg – wzmacnianie istniejących nasypów
  • w stabilizacji skarp, nasypów, wałów przeciwpowodziowych
  • w iniekcjach nisko i wysokociśnieniowych
  • wzmacnianie nasypów kolejowych
  • w rekultywacji i przy budowie wysypisk komunalnych i przemysłowych
  • przy scalaniu odpadów przemysłowych
  • w budownictwie hydrotechnicznym
  • przy zamulaniu kopalń
Stabilizacja gruntu

Proces stabilizacji polega na właściwym zagęszczeniu w wilgotności optymalnej gruntów o ciągłym uziarnieniu. Nieodpowiednie grunty doziarnia się w celu uzyskania składu o ciągłym uziarnieniu. Środek jonowymienny przyspiesza i aktywizuje proces krystalizacji poprzez formowanie długich, igłowych połączeń krystalicznych we wszystkich tzw. „zimnych procesach”, jak np. procesy chemiczne związane z cementem. Jest w stanie opóźnić lub przyspieszyć proces uwadniania. Cement używany w procesach budowlanych formuje krótkie połączenia krystaliczne – środek jonowymienny aktywizuje proces formowania długich igłowych połączeń krystalicznych. Rezultat to fizycznie, mechanicznie i chemicznie ulepszony produkt finalny. Produkt końcowy wykazuje sprężystość jako efekt zastosowania preparatu jonowymiennego wraz z cementem oraz wysoką odporność na wibracje dynamiczne powodowane przez ruch uliczny. Do stabilizacji cementem przy zastosowaniu środka jonowymiennego można stosować materiał o zawartości części organicznych do 5% a także materiały zakwaszone o pH<8. Skład mieszanki gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem z dodatkiem środka jonowymiennego zależy od jej przeznaczenia.